Warranty

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

 • บริษัทรับประกันสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานภายใต้ตราสินค้า PROLINK นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า ในการเคลมจะต้องแสดงหลักฐานบัตรรับประกันที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขวันที่ซื้อ หรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์อายุการรับประกันหากพบว่าบัตรรับประกันมีรอยลบหรือขูดขีดฆ่า
 • เงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด เท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะนำเครื่องเข้ารับบริการซ่อม/เคลม

 • บัตรรับประกันผลิตภัณฑ์ที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขวันที่ซื้อ หรือใบเสร็จรับเงิน
 • รุ่นสินค้าของสินค้า หมายเลขเครื่อง ของสินค้าที่จะนำเข้ารับบริการ
 • อาการเสียที่พบจากการใช้งาน
 • อุปกรณ์เสริมที่มากับสินค้า

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ เหมาะสมและความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้งาน ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 • อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหกใส่ผลิตภัณฑ์ และความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทกำหนด
 • การสึกเหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกหรอ ขึ้นสนิมหรือรอยเปรอะเปื้อนและภัยจากสัตว์กัดแทะ
 • รอยขูดขีด รอยร้าว การแตก หัก และความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว ตลอดจนส่วนประกอบภายใน และภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 • ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือเช็ค โดยพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด
 • หมายเลขเครื่องและสติกเกอร์ Void Label ถูกแกะ แก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลายและใบรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ถูกแก้ไขหรือลบ

--------------

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1. บริษัทรับประกันสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานภายใต้ตราสินค้า PROLINK นับจากวันที่ซื้อสินค้า
2. สินค้ารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า ในการเคลมจะต้องแสดงหลักฐานบัตรรับประกันที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขวันที่ซื้อ หรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์อายุการรับประกันหากพบว่าบัตรรับประกันมีรอยลบหรือขูดขีดฆ่า
3. เงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด เท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะนำเครื่องเข้ารับบริการซ่อม/เคลม

1. บัตรรับประกันผลิตภัณฑ์ที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขวันที่ซื้อ หรือใบเสร็จรับเงิน
2. รุ่นสินค้าของสินค้า หมายเลขเครื่อง ของสินค้าที่จะนำเข้ารับบริการ
3. อาการเสียที่พบจากการใช้งาน
4. อุปกรณ์เสริมที่มากับสินค้า

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ เหมาะสมและความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้งาน ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหกใส่ผลิตภัณฑ์ และความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทกำหนด
3. การสึกเหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกหรอ ขึ้นสนิมหรือรอยเปรอะเปื้อนและภัยจากสัตว์กัดแทะ
4. รอยขูดขีด รอยร้าว การแตก หัก และความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว ตลอดจนส่วนประกอบภายใน และภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
5. ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือเช็ค โดยพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด
6. หมายเลขเครื่องและสติกเกอร์ Void Label ถูกแกะ แก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลายและใบรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ถูกแก้ไขหรือลบ