getvar

Get App/Code


สามารถชำระเงินผ่านช่องทางนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท โอริโก้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขบัญชี 014-279229-6

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท โอริโก้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขบัญชี 066-3-93037-0

เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถแจ้งชำระเงินได้ที่

Confirm Payment


http://www.prolink-cable.com/prolink_en/

Get Block

ORDER NUMBER
TOTAL PAYMENT AMOUNT

100000025
12,333.30

BANK ACCOUNT NAME “ORICO TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD”